Biodiversiteit in de Graafschap

744 526 Meldpunt Bomenkap

Een stuk van Dick Hoffen, Graafschap-bewoner en bioloog bij de provincie Gelderland. Hij schreef het rapport op persoonlijke titel.

Het landschap van de Graafschap is relatief rijk aan natuur. De bossen en bosjes van de vele landgoederen en buitenplaatsen worden afgewisseld met beschutte weitjes. Soms zijn nog de oude eenmansessen te zien, omgeven door een ringvormige houtwal en pakweg 1,5 hectare groot: de omvang die één man vroeger met de hand kon bewerken en waar hij een paar beesten kon houden, die voor een deel op de gemeenschappelijke weidegronden zoals die van het Grote veld konden worden geweid. Het landschap is dooraderd met een netwerk van houtwallen en lanen en evenzo is er een fijnmazig netwerk van waterlopen. Deze smalle linten vormen in principe de verbinding tussen de verspreid liggende bosjes en natuurgebieden. Zo op het oog vormen ze een uitstekende basis voor een grote rijkdom aan soorten planten en dieren. Helaas wijst de praktijk anders uit. Ondanks de inspanningen van de vele particuliere eigenaren en van de grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Gelders landschap en Kastelen en Staatsbosbeheer loopt de biodiversiteit in het agrarisch gebied hard achteruit.

De oorzaak daarvan ligt bij de voortgaande intensivering van de landbouw. De landbouw reduceert niet alleen de biodiversiteit op de percelen, maar ook veranderingen in het berm- en oeverbeheer zijn veelal door de landbouw bepaald. Gevolg is dat de biodiversiteit zo hard achteruit holt, dat gevreesd moet worden voor een gebrek aan bijen en hommels. Een stille lente is op steeds meer plaatsen helaas al de praktijk dooreen absolute afwezigheid van weidevogels.

Binnen de natuurgebieden loopt de biodiversiteit verder terug door de veel te hoge stikstofdepositie waardoor eikenbossen massaal afsterven, de bosflora is verdrongen door braam. De intensivering van de houtoogst met zware machines verandert de bodemstructuur waardoor de oorspronkelijke bosflora ook niet meer terug kan komen.

In het onderstaande worden al deze trends en nog een aantal aanverwante veranderingen benoemd en geïllustreerd. Tot slot worden er enkele voorstellen geformuleerd voor verandering.

Download hier het hele document 

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.