bomenkap in het voorjaar , kap ophouden, fauna beschermen

Bomenkap in het voorjaar , kap ophouden, fauna beschermen

Nu zelfs in het broedseizoen van vogels, maar ook de nesttijd voor andere dieren als bijvoorbeeld zoogdieren waaronder vleermuizen, zijn allerlei instanties zoals SBB, gemeente, woningbouw, etc. vol op aan het kappen.

De kap voorkomen vraagt veel tijd en inzet. Bij instanties als de SBB is het helemaal lastig om de kap direct tegen te gaan.

Wat wel mogelijk is beroep te doen op de wet natuurbescherming (https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming).

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland. De wet verbiedt voor vogels:

  • het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
  • het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
  • het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
  • het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
  • het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2)

Voor vleermuizen geldt bovendien dat het niet is toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. In het geval van vleermuizen gaat het hier niet alleen om verblijfplaatsen, maar ook vliegroutes en jachtgebieden.

De kappende instantie moet dus hard maken op grond van een onderzoek dat er geen nestelende dieren ( zoog + vogels + etc) aanwezig zijn, en dit niet op grond van een oud rapport maar een zeer actueel rapport. Dit geldt ook bijv. voor de SBB….!

Bij overtredingen van de wet natuurbescherming of als je verwacht dat deze gaat worden overtreden kun je een handhavingsverzoek doen bij het Rijk of bij de provincie. Via de telefoon, mail, of formulier kun je heel simpel melden dat je je zorgen maakt over de aanwezige fauna in en rond de bomen van een bepaalde plek en dat je een handhavingsverzoek indient en op de hoogte gehouden wilt worden van de verdere afhandeling.  Het is aan de kapper om te bewijzen dat er absoluut geen sprake is van de overtreding van de Wet natuurbescherming. Dit hoef jij niet te doen, als je het wel doet wordt het wel lastiger voor de provincie en RVO de kap wel goed te keuren….!

Voor bomen langs rijkswegen etc is het RVO verantwoordelijk voor de afhandeling,  Voor alle andere zaken de desbetreffende provincie.

Meldingen voor “rijksniveau” zaken: https://mijn.rvo.nl/wet-natuurbescherming-overtreding   of bel met https://www.rvo.nl/over-ons/contact . Zorg dat je in elk geval ook een meldingsnummer/ bevestiging krijgt.

Voor zaken op provinciaal/ gemeentelijk niveau moet je bij de provincie zijn. Voor Groningen geldt hiervoor het email adres loketvergunningen@provinciegroningen.nl of bel naar je provincie en vraag naar de afdeling Handhaving.