Vierhouten. SBB kapt monumentale vliegdennen op de Noorderheide.

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
In januari is SBB begonnen bomen te oogsten – zoals ze het noemen op een infobordje – op de Noorderheide tussen Elspeet en Vierhouten. De houtoogst gaat hand in hand met het stimuleren van meer variatie in de vegetatiestructuur van de heide. Daarnaast worden meer geleidelijke overgangen van hei naar omringende bosranden ontwikkeld.
In de loop van de jaren was er op sommige delen van de hei veel opslag ontstaan van voornamelijk grove den. Deze inmiddels al flinke bomen zijn allemaal gerooid, bosranden zijn transparanter gemaakt en oude verhoute struikheide is gezoneerd gemaaid. Allemaal beheersmaatregelen welke zeker zinvol zijn wanneer je een heideveld als oud cultuurlandschap wilt behouden.
Maar bij een bezoek eind februari trof ik naast huizenhoge bergen gerooide dennetjes ook stammen aan van vliegdennen met een stamvoetdoorsnede van 60 tot 80 cm. Deze monumentale vliegdennen met een geschatte leeftijd van ruim 80 jaar stoffeerden tot afgelopen winter de Noorderheide. Nog nooit is er bij vorige eigenaren en terreinbeheerders aanleiding geweest deze wachters van de hei om te zagen, maar de bosecoloog van SBB dacht daar anno nu kennelijk anders over.
Bij navraag naar het motief voor deze onherstelbare heidebeheersmaatregel kwam de woordvoerder van SBB met twee argumenten. De organisatie “beschouwt deze bomen als zaadbomen voor steeds terugkerende dennenopslag en vallen daarmee onder de kop opslag”. “Tevens zorgden de vliegdennen ervoor dat er meer stikstof neerdaalde en bleef hangen rond de locaties waar de bomen stonden.” (sic) U moet weten dat de Noorderheide omzoomd wordt met voornamelijk dennenbossen en dat er dus voortdurend zaad ( = opslag) neerslaat op de hei, ook zonder de nu verwijderde reuzen. En een vliegden als stikstofmagneet?
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen liggen met hun vaak ondoorgrondelijke kap- en bosomvormingsbeleid steeds meer onder de loep. Denk daarbij aan de forse kritiek van een oud-directeur SBB op het huidige kapbeleid en productiegedreven bosbeheer van zijn voormalige werkgever, het programma De Monitor dat op 31 maart j.l. de uitzending wijdde aan het bos-naar-heide omvormingsbeleid van natuurbeheerders en het dierendrama in de Oostvaardersplassen.
Ecologen beseffen te weinig dat hun dogmatische visie geen aansluiting vindt bij de maatschappij en hun technocratische gedachten niet onder de pet zijn te praten bij de gebruikers van hun terreinen.
En dan hebben we het nog niet gehad over het CO-2 verhaal…

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.