Verzet tegen bomenkap Barchemse Bos groeit

1024 768 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Verzet tegen bomenkap Barchemse Bos groeit

De Gemeente Lochem wil het Barchemse Bos middenin het groene Barchem kappen en er  6 luxe villa’s van 10 meter hoog voor in de plaats zetten. De omwonenden snappen niet waarom en waarom juist op deze plek.

Het Barchemse bos is meer dan 100 jaar oud en staat midden in het dorp . Al generaties lang benadrukt dit bos het Achterhoekse,  groene en natuurvriendelijke karakter van het dorp. Het bos sluit bovendien mooi aan bij de prachtige natuurgebieden rondom Barchem en het landelijke Natura 2000 gebied het Stelkampsveld, dat met een indrukwekkend coulissen landschap als groene buur fungeert op slechts 950 meter afstand.  Het Barchemse Bos grenst ook aan de bossen rondom de Kaleberg. Dit gebied valt onder het Natuurnetwerk Nederland (NNN), het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. Bovendien wordt uitbreiding aangespoord.

Door de kap van dit bos wordt de mooie groene entree naar het dorp vanuit Borculo vernietigt en  rukt de bebouwing richting Natura 2000 gebied het Stelkampsveld verder op. En dit gebied staat al onder druk door de grote CO2 uitstoot, door slechte verbindingszones en door een lage grondwaterstand.  Door huizen te bouwen, door het weghalen van een verbindingzone en de bebouwing te laten oprukken komen de in dit  gebied voorkomende zeldzame plant- en diersoorten verder onder druk te staan.

Want in en om het Barchemse Bos is een unieke flora en fauna aanwezig. Zo blijkt uit onderzoek dat er rondom dit bos bijzondere vleermuizen te vinden zijn zoals de gewone grootoorvleermuis en de rosse vleermuis. Unieke dieren want alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn wettelijk strikt beschermd, zowel op basis van de Europese Habitatrichtlijn als in de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet beschermt zowel de verblijfplaatsen van vleermuizen als de hierbij horende leefomgeving om deze verblijfplaatsen te kunnen laten functioneren, zoals bijvoorbeeld een essentiële vliegroute en foerageergebied.

Andere dieren die in dit gebied voorkomen en volgens de Wet Natuurbescherming beschermd dienen te worden zijn de boomkikker, eekhoorn, bruine kikker, woelrat en de rosse woelmuis. Dan zijn er ook nog eens zeldzame en beschermde vogels te vinden in en rond dit bos zoals de steenuil, de zwarte en groene specht en de huismus. Tenslotte komen in en rond dit gebied zeer zeldzame planten voor die ook op de Rode lijst (dus op uitsterven) staan zoals welriekende nachtorchis, blauwe knoop, spaanse ruiter, parnassia en grote muggenorchis.

Met het weghalen van dit bos en het oprukken van de bebouwing richting het Stelkampsveld, verslechtert de unieke biodiversiteit van dit gebied weer een stukje meer. En dat is nou juist in tegenspraak met één van de belangrijkste doelen van het Landelijke programma ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’: “het verbeteren van de biodiversiteit in natuurgebieden door juist daaromheen de milieudruk te verminderen en biodiversiteit te versterken”. Ook in het Europees natuurbeleid staat de bescherming van biodiversiteit hoog op de agenda. De Europese Commissie onder leiding van voorzitter Von der Leyen stelt de bescherming van biodiversiteit zelfs als voorwaarde bij alle nieuwe regelgeving.

Zelfs de Gemeente Lochem werkt aan een biodiversiteitsplan. Op hun website staat “De gemeente Lochem spant zich graag samen met inwoners in voor biodiversiteit. Dat is belangrijk, omdat het aantal planten- en diersoorten flink afneemt. Op dit moment ontwikkelt de gemeente Lochem een biodiversiteitsplan.”
Omwonenden vinden het verwerpelijk dat de gemeente Lochem de biodiversiteit eerst om zeep wil helpen om het daarna weer te herstellen.  Zij wijzen de gemeente Lochem erop dat je niet groen bent door te roepen maar door te doen.

Zij snappen er bovendien niets van dat in deze tijden van klimaatverandering, van ontbossing, van luchtvervuiling, van verdwijnen van stiltegebieden, van uitsterven van insecten, diersoorten en plantensoorten de gemeente Lochem een bos wil kappen voor huizenbouw.  En zij snappen ook helemaal niet waaròm deze villa’s er moeten komen, wat de noodzaak is? En mocht er al een noodzaak, dan adviseren zij een minder natuurgevoelige plek te kiezen.

 

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.