Protest voor bomenkap gemeente Hoorn

1000 562 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Hieronder mijn ingestuurde zienswijze, vandaag is er daadwerkelijk een vergunning afgegeven voor de kap van totaal 19 bomen in de binnenstad. Er worden geen bomen teruggeplaatst. Er is groot protest tegen maar de gemeente heeft er lak aan.  Het burgerinitiatief is in behandeling bij de raad maar die komt pas half september bijeen. De gemeente heeft er daarom waarschijnlijk een versnelling in gegooid om daarvoor al met kappen te zijn begonnen. Uit een verspreking van de wethouder weten wij dat het puur een kostenplaatje is want onderhoud kost geld.

Betreft: zienswijze aanvraag kapvergunning Westerdijk, Noorderveemarkt, ’t Oude Sluisje

28 augustus 2019

Geacht college,

Hierbij verzoek ik u als omwonende het volgende te overwegen ten aanzien van de dertien Canadese populieren langs de Westerdijk waarvoor u een kapvergunning heeft aangevraagd (huisnummers 143-209):

* U vraagt een vergunning aan voor de kap van bomen die ik als burger van Hoorn als gezichtsbepalend beschouw en waar ik regelmatig van geniet als ik over de dijk loop. U lijkt het schaderisico van vallende takken ter hoogte van Westerdijk 143-209 (geen kans op schade voor woonhuizen) niet te hebben afgewogen tegen het plezier dat burgers beleven aan de bomen.

* De bomen bezorgen ons veel koelte op warme zomerse dagen en zij vangen voor ons de wind af op winderige en stormachtige dagen. Als u de bomen kapt, dan zet u omwonenden in de wind en de hitte.

• De bomen slaan CO2 op en zetten dit om in zuurstof. De binnenstad van Hoorn heeft al weinig bomen, wanneer deze grote bomen worden gekapt, staat dit gelijk aan klimaat vervuiling.

* De bomen huisvesten beschermde diersoorten zoals vleermuizen. Alle soorten vleermuizen zijn even zwaar beschermd en vallen allen onder tabel 3 van de Flora -en Faunawet. Dit betekent dat indien er bij het uitvoeren van werkzaamheden sprake is van negatieve effecten op vaste rust- en verblijfsplaatsen, een ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd dient te worden.

* De bomen zijn een toevluchtsoord voor vogels waar zij voedsel zoeken en nestelen.
Vogels die in het wild in Nederland voorkomen zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van vogels is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

* Het college heeft van het Hoogheemraadschap geen enkele garantie dat er op dezelfde plek bomen mogen worden herplant. Is het niet beter te wachten op het afgeven van een kapvergunning totdat de gemeente die garantie heeft gekregen? En: in hoeverre houdt het college zich met de aanvraag voor de kapvergunning voor de Canadese populieren aan de Wet Natuurbescherming? Die verplicht tot herplant binnen drie jaar na kap. Moet de gemeente niet tevoren aangeven waar ze denkt te herplanten? De bomen die jaren geleden op de dijk langs de Willemsweg zijn gekapt zijn nog steeds niet vervangen.

* In het door het college bestelde rapport van de Bomendienst staat dat de rij van 13 bomen langs de huisnummers 143-209, op één boom na, nog zeker 15 jaar meegaan. Er is dus geen acute reden de bomen te kappen. Het betreft gezonde bomen. Is er informatie waaruit blijkt dat de bomen langs de Westerdijk takken verliezen op windstille dagen? Daarover staat niks in het rapport. Op de Noorderveemarkt heeft vorig jaar op een windstille dag een vallende tak van een Canadese populier voor letselschade gezorgd. Kan het zijn dat deze ene boom waar een tak van afviel niet goed gesnoeid was? Voor zover bekend verliezen de bomen langs de Westerdijk alleen takken als het stormt, maar dat geldt ook voor bomen waarvoor de gemeente geen kapvergunning heeft aangevraagd. Op 11 augustus zijn overal in Hoorn bomen omgewaaid, maar, zoals altijd bij storm, bleven de populieren langs de Westerdijk weer stevig staan.

* Het college vraagt een kapvergunning aan nog voordat ze de gemeenteraad de mogelijkheid heeft geboden te reageren op een burgerinitiatief over de voorgenomen kap, dat door mij en 132 anderen is getekend. Welk signaal denkt het college hiermee af te geven aan de gemeenteraad en de burgers / de indieners van het burgerinitiatief? Dat hun mening er niet toe doet? Zou het niet getuigen van behoorlijk bestuur als het college de reactie afwachtte van de gemeenteraad?

* Waarom heeft het college een kapvergunning aangevraagd in de zomervakantie en zoveel haast gemaakt met het toekennen ervan? Het tijdig indienen van een zienswijze is op deze manier voor velen onmogelijk gemaakt.

* In de communicatie met de gemeenteraad en de burgers heeft het college aangegeven te willen kappen of kandelaberen. Welke conclusie moeten de raad en de burgers dus trekken uit de aanvraag van de kapvergunning? Dat het college eigenlijk al een keuze heeft gemaakt uit de twee opties die zij schetste; dat zij heeft gekozen voor kappen?

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.