Actiegroep naar rechter voor bomen Van Zwietenpark, ‘s-Hertogenbosch

794 441 Meldpunt Bomenkap

Melding:
Ons huis staat nu nog in een groene oase, aan de Noorderplas. 29 juni j.l. werden we onaangenaam verrast door het binnenvallen van een brief waarin te lezen stond dat er een onherroepelijke kapvergunning is verleend, voor 30 monumentale bomen aan de Noorderplas, het Burgemeester van Zwietenpark. De voorgenomen kap staat gepland op 23 juli aanstaande. Het gaat om vleugelnootbomen, welke ondersoort weten we niet precies. Ter plaatse is een fietspad aangelegd, onder de bomen. Voor de beeldvorming; de bomen staan er al dertig jaar, de wijk met het fietspad is er later omheen gebouwd. Vleugelnootbomen kunnen 200 jaar oud worden. Ze geven het park een bijzonder cachet. Het fietspad is een geasfalteerd pad. Het wandelpad moet worden vervangen en nu is er ineens sprake van ‘ernstige’ wortelopdruk op de fietspaden. De oplossing die de gemeente  kiest lijkt ons te rigoureus. Deze kap van dertig bomen willen we voorkomen, samen met andere omwonenden en belanghebbenden. Een ligt een petitie die 165 mensen getekend hebben is aangeboden aan de gemeente.

Voor de video van DTV klik hier.

We hebben de volgende vragen en opmerkingen aan de gemeente:
Ten aanzien van ‘worteldruk’:
We begrijpen dat juist bij bomen waar een groot wortelstelsel onder zit, de mate van afdekking van belang is. Bij te weinig zuurstof gaan de wortels proberen hun weg naar boven te vinden. Bovendien bestaat de gehele wijk Maaspoort uit een ondergrond van maar 60cm voedzame bodem, alle bomen gaan dientengevolge meer oppervlakkig wortelen.
Er bestaan alternatieve methoden om wortelopdruk te beheersen, of overlast te beperken voor bewoners. Volgens de bij ons bekende informatie heeft de gemeente die hier niet toegepast.  We bedoelen hier bijvoorbeeld de methode waarbij een sleuf wordt gegraven, wortels gesnoeid en een keringsschot van ongeveer 50 cm geplaatst in die sleuf. Worteldoek schijnt ook bijzonder effectief te zijn. Een ander materiaal (porfier) gebruiken als afdekking is wellicht ook een optie. De ‘sleuf’- methode, is met goed gevolg toegepast onder andere aan het fietspad vanaf de rotonde bij de Lokerenpassage tot aan de Troelstradreef. Onduidelijk is waarom dat hier niet tot de opties behoort.
We weten niet wat de gemeente in de dertig jaar dat de bomen er staan dan wel aan voornoemde ‘ernstige’ wortelopdruk heeft gedaan. Het bevreemd ons dan ook dat juist in een park gekozen wordt voor kap.

Ten aanzien van ruimtelijke ordening:
Na enig speurwerk hebben we gelezen dat de Noorderplas aangewezen is als Ecologische Hoofdstructuur, binnen de structuurvisie van de provincie Noord-Brabant: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0000.IWEZKsv18STRONG-3000/pt_NL.IMRO.0000.IWEZKsv18STRONG-3000.xml#NL.IMRO.PT.s1

Dit houdt onder andere in dat de provincie zich inzet voor het behoud van duurzaam ingezette ecosysteemdiensten. De eendenkooi behorende bij het park is er zo een. De bomen staan aan het zogenaamde Palermopad.  We kunnen dit pad niet vinden onder het bestemmingsplan Maaspoort-Oud Empel (de kant van de huizen) en ook niet onder het Ecologische Hoofdstructuur van de Noorderplas? Hoe kan dit? Zo zien de vogels die er nestelen dat niet, vermoedelijk. Bovendien is dit in tegenspraak met de door de gemeente gepresenteerde groene kaart.
Als de bomen aan het Palermopad onder gemeente bestemmingsplan Maaspoort-Oud Empel vallen, dan dient een beheers verordening tot behoud van de bestaande situatie (en mag er niet zomaar wat veranderen). Als de bomen aan het Palermopad bij de ecologische hoofdstructuur horen, is kap onwettig.  Het is dan ook wel vreemd dat qua bestemmingsplan/beheers verordening juist de monumentale bomen een stukje ‘niemandsland’ zijn.

Ten aanzien van veiligheid, milieu en klachtenafweging:
De gemeente heeft ook in de afgelopen jaren klachten gekregen van mensen die direct aan het fietspad wonen. Men klaagt over ‘te weinig licht in de tuin’. En over ‘veiligheid’. We wonen ook aan de plas en zijn direct belanghebbende. De locatie waar nu de situatie kennelijk zo gevaarlijk is ligt op nog geen 10 meter van ons huis. We hebben ons geen moment in gevaar gevoeld vanwege wortelopdruk. Het stadium ‘gebrekkige weg’ is ons inziens niet van toepassing, zeker niet waar nu de bomen het eerst moeten worden geveld. De grote droogte die Nederland treft, de klimaatveranderingen, daar is wel gevaar. Bomen nemen CO2 op. Voor alle mensen belangrijk. Met het kappen van een boom kap je een heel ecosysteem, alle dieren klein en groot mee. Behalve voor dieren is het filteren van de lucht en het gratis leveren van airconditioning een ondergewaardeerd fenomeen. Afgezet tegen argumenten als; ‘de boom neemt licht weg’, is voorkeur voor kap op dit moment in de tijd een bijzondere keuze, te weinig licht is een subjectief begrip. Desalniettemin dienen bewoners die onnodig met omgewoelde tuinen zitten of hinder hebben op een andere manier schadeloos te worden gesteld voor wat nu lijkt, nalatigheid van de gemeente. Er is geen sprake van kapot gedrukte rioleringen, enkel van lokaal omhooggeduwde bestrating. Evenzo is uitdunning van of verwijderen en vervangen van een enkele boom niet onbespreekbaar. De gemeente speelt zo, door onvolledige en te late informatie te geven bewoners tegen elkaar uit. Een informatieavond achteraf doet daar niets aan af. Los daarvan is de communicatie en de haast om dit door te zetten opmerkelijk te noemen ( de oorspronkelijke kap zou plaats vinden in de zomervakantie, tijdens het broedseizoen.)Wij vragen met klem of alle alternatieve mogelijkheden zijn onderzocht. Het voorgenomen plan lijkt nu een heel klein groepje mensen te bedienen.

Ten aanzien van het bomenbeleidsplan:
Er ligt een prachtig bomenbeleidsplan bij de gemeente:
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-24564/1/bijlage/exb-2017-24564.pdf
We komen tot de volgende conclusie; de gemeente heeft op voor ons niet transparante wijze de voorkeur gegeven aan een wel heel bijzondere interpretatie van dit plan. De uitvoering lijkt wel haast tegengesteld aan dit beleidsplan. De bomen zijn gezond en hebben een ruimere omtrek dan 35 cm. Vleugelnootbomen kunnen 200 jaar oud worden, de bomen zijn niet aan het einde van hun levensverwachting. We zien niet hoe dit beleid past in het beleidsplan Brabant Uitnodigend Groen van de provincie Noord-Brabant: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuurbeleid-wet-en-regelgeving/natuurbeleid-brabant-uitnodigend-groen

Een overzicht wanneer en waar nieuwe aanplant komt in dit park zit niet bij de gepresenteerde plannen. In theorie kan dat overal in de stad zijn en daar schieten de gebruikers van dit park niets mee op.

Ten aanzien van economische motieven:
Op basis van economische argumenten is het kappen onverdedigbaar; het is vernietiging van kapitaal en arbeid van de afgelopen 30 jaar. Elke boom die nu nieuw aangeplant wordt heeft het moeilijker dan die die er stond. Vanwege de ondergrond ondervindt de boom dezelfde problemen en moet de gemeente opnieuw dertig jaar (extra) kapitaal en arbeid investeren om de jonge aanplant te beschermen, terwijl de huidige bomen niet aan het einde van hun leef cyclus zijn. Op dit moment regent het klachten omtrent de nieuwe aanplant elders in de stad, vanwege de grote droogte. Wij zien dan ook geen acute reden om de huidige bomen te vervangen. Planschade ten gevolge van het verwijderen van zoveel bomen tegelijk is een reële factor. Uit onderzoek blijkt dat huizen tot wel 10 % meer stijgen in waarde in een groene omgeving. Dat geldt zelfs al bij het uitzicht.  Wat te denken van het omgekeerde.

Wij vragen de gemeente om:

  • De kap niet door te zetten.
  • Het nut en de noodzaak van het plan om dertig bomen te kappen opnieuw te bekijken.
  • Een Boom Effect Analyse uit te voeren.
  • Te onderkennen dat de bomen ‘beschermen waardig’ zijn.
  • Ons te helpen om de monumentale bomen voor de toekomst duurzaam te behouden.
  • Een second opinion van een boomdeskundige aan te vragen met het huidige bomenbeleidsplan in het achterhoofd.
  • Zich te beraden op een andere oplossing die voor meerdere partijen haalbaar en wenselijk is, met inachtneming van het feit dat het park een regio functie heeft.
  • De mogelijke alternatieve oplossingen tijdig en correct te communiceren.
  • Bij herplanting een evenredig aantal in het burgemeester van Zwietenpark te plaatsen, niet elders.

Tot slot nog dit: Het park is er voor iedereen, niet alleen voor de direct aanwonende bewoners. Onderhoudsvrije parken bestaan niet. Laten we zuinig zijn en duurzaam omgaan met onze natuur.

1 comment

Schrijf een bericht

Your email address will not be published.