Meer: het Holtingerveld en omgeving

240 320 Meldpunt Bomenkap

De volgende  foto;s zijn het vogeltjesbos, waar 4 wielewalen te horen zijn en dat vroeger Defensie toebehoorde. Nu wordt het kennelijk van exoten ontdaan omdat die hier niet thuishoren. Ook dit prachtige bos van lariks is letterlijk gemarkeerd voor de zaag!

Dat de natuurbeheerders in ernst kunnen volhouden dat heel Nederland plat moet omdat dat mooier is, heeft niets te maken met het feit, dat dit een speciale beschermingszone is  aangewezen voor vogels en dieren overeenkomstig de vogelrichtlijn.

Door verzuim tot het nemen  tot passende maatregelen voor de Speciale Beschermingszone, en door verzuim om vooraf te toetsen of  deze maatregelen op zichzelf, dan wel tezamen met de reeds eerder genomen bosbeheermaatregelen een schadelijk effect zouden kunnen hebben op de te beschermen soorten en habitats van soorten, heeft Nederland opnieuw blijk gegeven geen boodschap te hebben aan de verplichtingen die de richtlijn haar oplegt:

Conclusie is onvermijdelijk  dat die activiteiten tezamen met de eerder en nog te nemen bosbeheermaatregelen, noodzakelijkerwijs een aantasting van de voortplantingsplaatsen van de beschermde soorten in het Natura 2000-gebied Holtingerveld teweeg kunnen brengen.

Eerdere meldingen hierover kunt hier hier terugvinden:

Meerdere meldingen: Havelte, Kaalslag op het Holtingerveld

en hier: http://www.bomenkapmeldpunt.nl/beleid/extreme-kap-havelterberg/

Leave a Reply

Your email address will not be published.